โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 671
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 79 69 148 22.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 92 73 165 24.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 64 62 126 18.78
3 รวม ม.ต้น 12 235 204 439 65.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 32 43 75 11.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 21 54 75 11.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 23 35 58 8.64
6 รวม ม.ปลาย 9 76 132 208 31.00
7 ปวช.1 1 2 7 9 1.34
8 ปวช.2 1 2 3 5 0.75
9 ปวช.3 1 1 9 10 1.49
9 รวม ปวช. 3 5 19 24 3.58
รวมทั้งหมด 24 316 355 671 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0