โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีพังงา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 838
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 100 131 231 27.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 81 117 198 23.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 80 115 195 23.27
3 รวม ม.ต้น 20 261 363 624 74.46
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 33 54 87 10.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 26 47 73 8.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 13 41 54 6.44
6 รวม ม.ปลาย 11 72 142 214 25.54
รวมทั้งหมด 31 333 505 838 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0