โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุราษฎร์พิทยา ๒ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 628
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 89 70 159 25.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 68 54 122 19.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 66 125 19.90
3 รวม ม.ต้น 13 216 190 406 64.65
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 38 52 90 14.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 27 43 70 11.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 16 46 62 9.87
6 รวม ม.ปลาย 8 81 141 222 35.35
รวมทั้งหมด 21 297 331 628 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0