โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุราษฎร์ธานี 2 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,726
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 166 166 332 19.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 141 186 327 18.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 165 148 313 18.13
3 รวม ม.ต้น 24 472 500 972 56.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 90 157 247 14.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 95 156 251 14.54
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 106 150 256 14.83
6 รวม ม.ปลาย 21 291 463 754 43.68
รวมทั้งหมด 45 763 963 1,726 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0