โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทีปราษฏร์พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,916
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 245 215 460 24.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 212 209 421 21.97
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 169 164 333 17.38
3 รวม ม.ต้น 32 626 588 1,214 63.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 110 151 261 13.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 116 125 241 12.58
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 80 120 200 10.44
6 รวม ม.ปลาย 17 306 396 702 36.64
รวมทั้งหมด 49 932 984 1,916 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0