โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เกาะพะงันศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 599
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 68 63 131 21.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 72 75 147 24.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 67 47 114 19.03
3 รวม ม.ต้น 12 207 185 392 65.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 27 47 74 12.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 34 33 67 11.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 35 31 66 11.02
6 รวม ม.ปลาย 8 96 111 207 34.56
รวมทั้งหมด 20 303 296 599 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0