โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไชยาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,615
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 159 213 372 23.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 166 209 375 23.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 139 182 321 19.88
3 รวม ม.ต้น 27 464 604 1,068 66.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 74 152 226 13.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 80 96 176 10.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 42 103 145 8.98
6 รวม ม.ปลาย 15 196 351 547 33.87
รวมทั้งหมด 42 660 955 1,615 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0