โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,203
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 103 130 233 19.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 107 137 244 20.28
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 96 132 228 18.95
3 รวม ม.ต้น 14 306 399 705 58.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 62 130 192 15.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 52 107 159 13.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 52 95 147 12.22
6 รวม ม.ปลาย 16 166 332 498 41.40
รวมทั้งหมด 30 472 731 1,203 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0