โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านนาสาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,565
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 152 177 329 21.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 182 178 360 23.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 136 159 295 18.85
3 รวม ม.ต้น 26 470 514 984 62.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 82 125 207 13.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 76 118 194 12.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 63 117 180 11.50
6 รวม ม.ปลาย 16 221 360 581 37.12
รวมทั้งหมด 42 691 874 1,565 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0