โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 507
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 67 136 26.82
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 51 39 90 17.75
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 57 39 96 18.93
3 รวม ม.ต้น 10 177 145 322 63.51
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 41 76 14.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 30 62 12.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 25 47 9.27
6 รวม ม.ปลาย 8 89 96 185 36.49
รวมทั้งหมด 18 266 241 507 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0