โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เวียงสระ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,230
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 244 236 480 21.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 205 272 477 21.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 211 212 423 18.97
3 รวม ม.ต้น 33 660 720 1,380 61.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 98 206 304 13.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 99 172 271 12.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 84 191 275 12.33
6 รวม ม.ปลาย 21 281 569 850 38.12
รวมทั้งหมด 54 941 1,289 2,230 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0