โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พระแสงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,701
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 166 198 364 21.40
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 127 171 298 17.52
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 179 219 398 23.40
3 รวม ม.ต้น 25 472 588 1,060 62.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 58 152 210 12.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 41 134 175 10.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 87 169 256 15.05
6 รวม ม.ปลาย 18 186 455 641 37.68
รวมทั้งหมด 43 658 1,043 1,701 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0