โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางสวรรค์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,330
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 166 176 342 25.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 135 144 279 20.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 115 129 244 18.35
3 รวม ม.ต้น 23 416 449 865 65.04
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 61 110 171 12.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 52 100 152 11.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 50 92 142 10.68
6 รวม ม.ปลาย 15 163 302 465 34.96
รวมทั้งหมด 38 579 751 1,330 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0