โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชัยบุรีพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,081
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 119 102 221 20.44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 115 117 232 21.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 106 103 209 19.33
3 รวม ม.ต้น 18 340 322 662 61.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 73 89 162 14.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 62 71 133 12.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 49 75 124 11.47
6 รวม ม.ปลาย 12 184 235 419 38.76
รวมทั้งหมด 30 524 557 1,081 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0