โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กะเปอร์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 692
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 82 57 139 20.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 54 114 16.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 74 69 143 20.66
3 รวม ม.ต้น 12 216 180 396 57.23
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 41 56 97 14.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 25 62 87 12.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 42 70 112 16.18
6 รวม ม.ปลาย 9 108 188 296 42.77
รวมทั้งหมด 21 324 368 692 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0