โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กระบุรีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,199
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 107 118 225 18.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 107 116 223 18.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 96 112 208 17.35
3 รวม ม.ต้น 15 310 346 656 54.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 69 142 211 17.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 62 104 166 13.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 66 100 166 13.84
6 รวม ม.ปลาย 15 197 346 543 45.29
รวมทั้งหมด 30 507 692 1,199 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0