โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าแซะรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,142
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 106 97 203 17.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 104 103 207 18.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 88 105 193 16.90
3 รวม ม.ต้น 15 298 305 603 52.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 76 119 195 17.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 54 114 168 14.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 62 114 176 15.41
6 รวม ม.ปลาย 15 192 347 539 47.20
รวมทั้งหมด 30 490 652 1,142 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0