โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ละแมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,235
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 115 135 250 20.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 105 97 202 16.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 115 140 255 20.65
3 รวม ม.ต้น 18 335 372 707 57.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 69 95 164 13.28
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 80 107 187 15.14
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 71 106 177 14.33
6 รวม ม.ปลาย 18 220 308 528 42.75
รวมทั้งหมด 36 555 680 1,235 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0