โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พะโต๊ะวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 511
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 30 49 79 15.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 50 50 100 19.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 49 53 102 19.96
3 รวม ม.ต้น 8 129 152 281 54.99
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 43 48 91 17.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 32 39 71 13.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 41 68 13.31
6 รวม ม.ปลาย 6 102 128 230 45.01
รวมทั้งหมด 14 231 280 511 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0