โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,979
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 185 200 385 19.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 176 214 390 19.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 184 215 399 20.16
3 รวม ม.ต้น 31 545 629 1,174 59.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 137 208 345 17.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 85 164 249 12.58
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 68 143 211 10.66
6 รวม ม.ปลาย 21 290 515 805 40.68
รวมทั้งหมด 52 835 1,144 1,979 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0