โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,737
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 278 351 629 16.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 299 335 634 16.97
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 243 309 552 14.77
3 รวม ม.ต้น 44 820 995 1,815 48.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 340 354 694 18.57
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 278 373 651 17.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 227 350 577 15.44
6 รวม ม.ปลาย 50 845 1,077 1,922 51.43
รวมทั้งหมด 94 1,665 2,072 3,737 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0