โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 883
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 111 101 212 24.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 106 116 222 25.14
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 94 89 183 20.72
3 รวม ม.ต้น 22 311 306 617 69.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 60 99 11.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 44 75 8.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 67 92 10.42
6 รวม ม.ปลาย 9 95 171 266 30.12
รวมทั้งหมด 31 406 477 883 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0