โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,134
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 197 205 402 18.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 216 259 475 22.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 214 236 450 21.09
3 รวม ม.ต้น 42 627 700 1,327 62.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 113 182 295 13.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 81 140 221 10.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 120 171 291 13.64
6 รวม ม.ปลาย 28 314 493 807 37.82
รวมทั้งหมด 70 941 1,193 2,134 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0