โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สงขลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 819
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 111 81 192 23.44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 92 70 162 19.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 90 108 198 24.18
3 รวม ม.ต้น 18 293 259 552 67.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 57 96 11.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 22 54 76 9.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 43 52 95 11.60
6 รวม ม.ปลาย 9 104 163 267 32.60
รวมทั้งหมด 27 397 422 819 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0