โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,041
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 112 112 224 21.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 114 104 218 20.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 130 124 254 24.40
3 รวม ม.ต้น 24 356 340 696 66.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 48 87 135 12.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 37 59 96 9.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 77 114 10.95
6 รวม ม.ปลาย 12 122 223 345 33.14
รวมทั้งหมด 36 478 563 1,041 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0