โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,518
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 291 406 697 19.81
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 299 418 717 20.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 301 413 714 20.30
3 รวม ม.ต้น 48 891 1,237 2,128 60.49
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 169 315 484 13.76
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 141 330 471 13.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 119 316 435 12.36
6 รวม ม.ปลาย 32 429 961 1,390 39.51
รวมทั้งหมด 80 1,320 2,198 3,518 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0