โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,483
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 175 201 376 25.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 160 163 323 21.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 148 206 354 23.87
3 รวม ม.ต้น 30 483 570 1,053 71.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 42 123 165 11.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 51 86 137 9.24
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 84 128 8.63
6 รวม ม.ปลาย 12 137 293 430 29.00
รวมทั้งหมด 42 620 863 1,483 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0