โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,751
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 265 305 570 20.72
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 244 291 535 19.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 240 270 510 18.54
3 รวม ม.ต้น 45 749 866 1,615 58.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 135 259 394 14.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 120 256 376 13.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 131 235 366 13.30
6 รวม ม.ปลาย 31 386 750 1,136 41.29
รวมทั้งหมด 76 1,135 1,616 2,751 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0