โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,012
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 298 304 602 19.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 297 296 593 19.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 273 296 569 18.89
3 รวม ม.ต้น 42 868 896 1,764 58.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 163 288 451 14.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 154 244 398 13.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 156 243 399 13.25
6 รวม ม.ปลาย 30 473 775 1,248 41.43
รวมทั้งหมด 72 1,341 1,671 3,012 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0