โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1,180
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 143 138 281 23.81
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 134 152 286 24.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 126 128 254 21.53
3 รวม ม.ต้น 24 403 418 821 69.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 50 83 133 11.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 80 123 10.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 35 68 103 8.73
6 รวม ม.ปลาย 12 128 231 359 30.42
รวมทั้งหมด 36 531 649 1,180 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0