โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,214
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 143 137 280 23.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 143 154 297 24.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 134 129 263 21.66
3 รวม ม.ต้น 24 420 420 840 69.19
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 52 85 137 11.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 84 127 10.46
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 39 71 110 9.06
6 รวม ม.ปลาย 12 134 240 374 30.81
รวมทั้งหมด 36 554 660 1,214 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0