โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,088
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 108 145 253 23.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 82 117 199 18.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 98 106 204 18.75
3 รวม ม.ต้น 18 288 368 656 60.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 62 104 166 15.26
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 95 137 12.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 92 129 11.86
6 รวม ม.ปลาย 12 141 291 432 39.71
รวมทั้งหมด 30 429 659 1,088 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0