โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จะนะชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 676
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 55 70 125 18.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 59 83 142 21.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 64 70 134 19.82
3 รวม ม.ต้น 16 178 223 401 59.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 24 59 83 12.28
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 29 63 92 13.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 27 73 100 14.79
6 รวม ม.ปลาย 9 80 195 275 40.68
รวมทั้งหมด 25 258 418 676 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0