โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สะบ้าย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 838
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 100 84 184 21.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 60 89 149 17.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 73 92 165 19.69
3 รวม ม.ต้น 17 233 265 498 59.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 32 84 116 13.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 38 70 108 12.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 42 74 116 13.84
6 รวม ม.ปลาย 12 112 228 340 40.57
รวมทั้งหมด 29 345 493 838 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0