โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2564

จำนวน 748
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 46 50 96 12.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 53 51 104 13.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 43 71 114 15.24
3 รวม ม.ต้น 14 142 172 314 41.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 54 90 144 19.25
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 51 96 147 19.65
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 43 100 143 19.12
6 รวม ม.ปลาย 18 148 286 434 58.02
รวมทั้งหมด 32 290 458 748 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0