โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 750
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 46 50 96 12.80
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 53 52 105 14.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 43 71 114 15.20
3 รวม ม.ต้น 14 142 173 315 42.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 54 91 145 19.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 51 96 147 19.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 43 100 143 19.07
6 รวม ม.ปลาย 18 148 287 435 58.00
รวมทั้งหมด 32 290 460 750 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0