โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าแพผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 562
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 60 61 121 21.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 38 45 83 14.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 29 51 80 14.23
3 รวม ม.ต้น 9 127 157 284 50.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 34 68 102 18.15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 24 63 87 15.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 60 89 15.84
6 รวม ม.ปลาย 9 87 191 278 49.47
รวมทั้งหมด 18 214 348 562 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0