โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,855
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 182 279 461 16.15
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 191 255 446 15.62
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 142 262 404 14.15
3 รวม ม.ต้น 34 515 796 1,311 45.92
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 234 320 554 19.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 170 346 516 18.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 158 316 474 16.60
6 รวม ม.ปลาย 40 562 982 1,544 54.08
รวมทั้งหมด 74 1,077 1,778 2,855 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0