โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 681
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 74 78 152 22.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 69 62 131 19.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 54 67 121 17.77
3 รวม ม.ต้น 12 197 207 404 59.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 51 70 121 17.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 42 43 85 12.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 28 43 71 10.43
6 รวม ม.ปลาย 9 121 156 277 40.68
รวมทั้งหมด 21 318 363 681 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0