โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 508
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 54 48 102 20.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 43 49 92 18.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 51 56 107 21.06
3 รวม ม.ต้น 12 148 153 301 59.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 21 46 67 13.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 16 39 55 10.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 52 85 16.73
6 รวม ม.ปลาย 9 70 137 207 40.75
รวมทั้งหมด 21 218 290 508 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0