โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,339
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 106 112 218 16.28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 120 103 223 16.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 108 92 200 14.94
3 รวม ม.ต้น 23 334 307 641 47.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 118 151 269 20.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 92 125 217 16.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 97 115 212 15.83
6 รวม ม.ปลาย 24 307 391 698 52.13
รวมทั้งหมด 47 641 698 1,339 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0