โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิเกาประชาผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 919
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 75 89 164 17.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 84 104 188 20.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 70 100 170 18.50
3 รวม ม.ต้น 15 229 293 522 56.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 61 79 140 15.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 61 72 133 14.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 57 67 124 13.49
6 รวม ม.ปลาย 12 179 218 397 43.20
รวมทั้งหมด 27 408 511 919 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0