โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 854
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 98 183 21.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 90 82 172 20.14
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 69 91 160 18.74
3 รวม ม.ต้น 15 244 271 515 60.30
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 61 73 134 15.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 66 98 11.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 63 107 12.53
6 รวม ม.ปลาย 12 137 202 339 39.70
รวมทั้งหมด 27 381 473 854 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0