โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พัทลุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,067
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 200 304 504 16.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 216 289 505 16.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 229 270 499 16.27
3 รวม ม.ต้น 39 645 863 1,508 49.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 188 314 502 16.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 209 332 541 17.64
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 212 304 516 16.82
6 รวม ม.ปลาย 39 609 950 1,559 50.83
รวมทั้งหมด 78 1,254 1,813 3,067 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0