โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,008
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 112 109 221 21.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 103 77 180 17.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 112 121 233 23.12
3 รวม ม.ต้น 19 327 307 634 62.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 44 60 104 10.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 56 56 112 11.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 48 110 158 15.67
6 รวม ม.ปลาย 15 148 226 374 37.10
รวมทั้งหมด 34 475 533 1,008 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0