โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กงหราพิชากร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 512
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 46 49 95 18.55
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 40 43 83 16.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 39 36 75 14.65
3 รวม ม.ต้น 8 125 128 253 49.41
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 37 55 92 17.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 36 53 89 17.38
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 29 49 78 15.23
6 รวม ม.ปลาย 8 102 157 259 50.59
รวมทั้งหมด 16 227 285 512 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0