โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางแก้วพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 559
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 58 58 116 20.75
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 58 131 23.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 66 68 134 23.97
3 รวม ม.ต้น 13 197 184 381 68.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 22 41 63 11.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 21 40 61 10.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 32 54 9.66
6 รวม ม.ปลาย 6 65 113 178 31.84
รวมทั้งหมด 19 262 297 559 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0