โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 848
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 91 85 176 20.75
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 79 98 177 20.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 78 76 154 18.16
3 รวม ม.ต้น 15 248 259 507 59.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 43 75 118 13.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 42 82 124 14.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 62 99 11.67
6 รวม ม.ปลาย 14 122 219 341 40.21
รวมทั้งหมด 29 370 478 848 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0