โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เดชะปัตตนยานุกูล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,120
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 175 221 396 18.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 199 195 394 18.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 150 239 389 18.35
3 รวม ม.ต้น 32 524 655 1,179 55.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 97 225 322 15.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 91 195 286 13.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 101 232 333 15.71
6 รวม ม.ปลาย 34 289 652 941 44.39
รวมทั้งหมด 66 813 1,307 2,120 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0