โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,322
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 175 250 425 18.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 193 210 403 17.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 197 262 459 19.77
3 รวม ม.ต้น 36 565 722 1,287 55.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 141 243 384 16.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 115 221 336 14.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 113 202 315 13.57
6 รวม ม.ปลาย 36 369 666 1,035 44.57
รวมทั้งหมด 72 934 1,388 2,322 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0